سخنرانی‌های تد؛ قدرت امنیت در «توییتر» | فیلم

زمانى که هر ثانیه صدها هزار توییت ارسال مى‌‌شود، یک در یک میلیون این شانس احتمال وجود دارد که ازجمله سناریوهاى بظاهر غیرمنتظره‌‌اى که مى‌‌تواند به کاربران آسیب برساند در حدود ۵٠٠ بار در روز اتفاق بیفتد.

براى “دل هاروى”، سرپرست تیم امنیت و اعتماد توییتر، این احتمالات خوب نیستند. این روزهایش صرف فکر کردن درباره چگونگى پیشگیرى از بدترین سناریوهاى احتمالى در حین رساندن صداى افراد در سرتاسر جهان مى‌‌کند.

(۲۴)