سخنرانی‌های تد؛ تغییرات اقلیمی را یکجا ببینید | فیلم

گوین اشمیت، دانشمند اقلیم شناس می‌گوید، تغییرات اقلیمی را به صورت جدا جدا نمی توان فهمید. یا کامل است یا هیچ چیز نیست.

در یک صحبت روشنگرانه،‌ او چگونگی مورد مطالعه قرار دادن تصویر کلی تغییرات اقلیمی را با مدل‌های مسحور که نمایانگر تعاملات بی نهایت پیچیده رویدادهایی در مقیاس کوچک هستند را توضیح می‌دهد.

 

(۴۰۱)