سخنرانی‌های تد؛ «کپک لجن نیمه هوشمند» چه چیزی به ما یاد می‌دهد | فیلم

هِدر بارنت، هنرمندیست که از با الهام گرفتن از طراحی بیولوژیکی و سیستم خود سازمانده کپک لجنی به اسم فیسارم پلی سلوفلیوم، که یک میکروارگانیسم تک یوکاریوتی است و در محیط های مرطوب و خنک رشد میکند، چیزهایی را خلق کرده است.

برای فهمیدن این سوال که مردم چه چیزی می‌توانند از کپک لجن نیمه هوشمند بیاموزند، این سخنرانی را ببینید.

(۲۶۵)