سخنرانی‌های تد؛ پایان داستان گمشده‌های جنگ گوآتمالا | فیلم

در جنگ داخلی ۳۶ ساله گواتمالا، ۲۰۰ هزار غیرنظامی کشته شدند و بیش از ۴۰ هزار تن هرگز شناسایی نشدند.

“فردی پسئرلی” مردم شناس پیشرو در پزشکی قانونی و تیمش با استفاده از دی ان ای، باستان شناسی و قصه گویی به کمک خانواده‌ها رفت تا اجساد عزیزانشان را بیابند. وظیفه ای بی مبالغه که آرامش را به ذهن برمیگرداند و گاهی هم عدالت را.

 

 

(۴۲۴)