سخرانی‌های تد؛ آیا مغز می‌تواند خود را بازیابی کند | فیلم

با درمان همه‌ موارد اعم از سکته گرفته تا جراحات تصادف خودرو،‌ جراح مغز و اعصاب “ژاسلین بلوش” خیلی خوب از ناتوانی مغز در بازسازی خود خبر دارد. اما حالا، او پیشنهاد می‌کند که او و همکارانش شاید کلید بازساری عصبی را یافته باشند؛ یعنی سلول‌های دبل کورتین مثبت.

مثل سلول‌های بنیادی این سلول‌ها بسیار سازش‌پذیر هستند و وقتی از مغز استخراج می‌شوند،‌ کشت داده می شوند و سپس دوباره به ناحیه‌ آسیب‌دیده‌ی همان مغز تزریق می شوند، می‌توانند به بازساری و تعمیر مغز کمک کنند. بلوش می‌گوید، با کمی کمک “شاید مغز بتواند به خود کمک کند.”

(۶۱۵)