سخنرانی‌های تد؛ هیچ دوقطبی در احساسات و شخصیت‌های ما وجود ندارد | فیلم

الیف شافاک، رمان‌نویس می‌گوید: ما از عوام‌فریب پوپولیست ضرورت دموکراسی را می‌آموزیم. از انزواگرایان نیاز به همبستگی جهانی را می‌آموزیم و از قبیله‌گرایان زیبایی جهان‌وطن‌گرایی را.

” شافاک” به عنوان یک شهروند اهل ترکیه، ویرانی ناشی از فقدان تکثرگرایی را از نزدیک تجربه کرده است و او به قدرت انقلابی تکثرگرایی در پاسخ به خودکامگی آگاه است. وی در این صحبت پرشور و شخصی، به ما یادآوری می‌کند که هیچ دوقطبی در سیاست، احساسات و شخصیت‌های ما وجود ندارد.

 

(۱۸۷)


187
بازدیدها