سخنرانی‌های تد؛ خصوصیات مخفی و باورنکردی اشیاء | فیلم

حرکات کوچکی مدام در اطراف ما اتفاق می افتند که شامل لرزش‌های ریزی هستند که صدا آنها را ایجاد می کند؛ تکنولوژی جدید به ما می‌گوید که ما می توانیم این لرزش‌ها را بگیریم و دوباره صدا و مکالماتی از اشیاء بظاهر بی‌حرکت تولید کنیم.

اما اکنون آبه “دیویس یک” قدم فراتر گذاشته است. نمایش نرم‌افزار او را ببینید که به هر کسی اجازه می‌دهد تا با خصوصیات مخفی تنها از طریق یک ویدیو ساده ارتباط برقرار کند.

 

(۱۳۰)