سخنرانی های تد ؛ شترها واقعا از کجا آمده اند | فیلم

آنقدر شترها با صحرا هماهنگ اند که تصور آنکه مال جای دیگری باشند خیلی سخت است. اما چطور می‌شود اگر ثابت کنیم که کلا اشتباه می‌کرده ایم؟ چه می‌شود اگر آن کوهان بزرگ، پا و چشم ها، برای آب و هوای و زمان دیگری تکامل یافته باشند؟ در این صحبت، به لطیف ناصر از “رادیولب” توجه کنید که داستان حیرت آوری از اینکه چطور یک فسیل خیلی کوچک و عجیب، نگاه او و جهان را به شترها را دگرگون کرد.

(۳۵۹)