سخنرانی های تد ؛ آیا واقعاً میتوانیم تشخیص دهیم که کودکان دروغ می گویند |فیلم

ایا کودکان دروغگوهایی ناشی هستند؟ آیا شما فکر می کنید که بتوانید به راحتی بفهمید که آن ها دروغ می گویند؟

کانگ لی، محقق حوزه رشد، درباره اینکه هنگام دروغ گفتن به لحاظ فیزیولوژیکی چه اتفاقی در کودکان می افتد، تحقیق می کند. کودکان خیلی زیاد دروغ می گویند و این عمل از دوسالگی آغاز می شود و اینکه آن ها واقعاً در این کار استاد هستند. لی توضیح می دهد چرا باید شروع کودکانمان به دروغ گفتن را به جشن بنشینیم. او همچنین تکنولوژی جدید دروغ سنجی را معرفی می کند که ممکن است روزی احساسات نهفته مارا آشکار کند.

(۶۳۲)