سخنرانی های تد ؛ توضیحاتی درباره زودیاک چینی |فیلم

یک چهارم جمعیت جهان به زودیاک چینی توجه نشان می دهند. به گفته تکنولوژیست و کارآفرین «شائولن سیو» حتی اگر شما به آن باور نداشته باشید، بهتر است بدانید چگونه کار می کند، در این سخنرانی سرگرم کننده و آگاهی بخش، شائولن بعضی نکات را برای فهمیدن این سنت باستانی بیان کرده و شرح می دهد که چطور مردم باور دارند نشانه های زودیاک بر شخصیت شما، شغل، ازواج و آینده شما تاثیر گذار است و در هر سال معینی زندگی تان چطور خواهد بود. نشانه سال تان در مورد شما چه می گوید؟

(۲۷۲)