سخنرانی های تد ؛این دانشمند دیوانه از سیب گوش می سازد |فیلم

اندرو پلینگ یک بیوهکر است [دستکاری با مواد زیستی]، و طبیعت سخت افزار اوست. مواد مورد علاقه او ساده ترین ها هستند (و گاهی اوقات آنها را بین ضایعات دورریز پیدا میکند). او گوش‌های واقعی انسان را با کار روی ساختار سلولوزی تشکیل دهنده سیب، «پرورش» می‌دهد، کاری پیشگامانه در پروسه ای که ممکن است روزی برای تعمیر اعضای بدن به طور امن و ارزان استفاده شود.

او بازهم ایده هایی ماجراجویانه تر برای ارائه دارد … او می‌گوید “چیزی که واقعا کنکجاوم کرده اینکه روزی ممکن خواهد بود بدن خودمون رو با چیزهایی که در آشپزخانه میسازیم، تعمیر، بازسازی و تقویت کنیم”

(۲۷۴)