سخنرانی های تد؛ فناوری فراموش شده‌ی عصر فضایی |فیلم

ما جمعیت ۱۰ میلیارد نفری دنیا را پیش رو داریم — اما غذای این جمعیت چه چیزی خواهد بود؟ لیسا دایسون ایده‌ای را که توسط ناسا در دهه‌ی ۱۹۶۰ برای سفرهای دور فضایی ایجاد شده بود را دوباره آزمایش کرده است و نتیجه‌ی آن می‌تواند کلیدی باشد برای ریختن طرحی نو در روش پرورش مواد خوراکی‌مان.

(۲۷۹)