سخنرانی های تد؛ چه واقعیت‌هایی برای خود خلق می‌کنید |فیلم

واقعیت چیزی نیست که شما آنرا درک می‌کنید، چیزی است که شما در ذهن خود می‌سازید. آیساک لیدسکای اولین بار این درس ارزشمند و ژرف را زمانی گرفت که شرایط غیر منتظره‌ی زندگی این بینش ارزشمند را برایش به بار آورد. در این درونگرایی، بحث شخصی او ما را به چالش گذشتن از بهانه‌ها، گمان‌ها و ترس‌ها و قبول این مسوولیت خطیر که ما خالق واقعیت‌های خود هستیم، دعوت می‌کند.

(۱۱)