سخنرانی های تد ؛ پنج روش برای ورود به دوران دائمی تغییرات |فیلم

چه کسی می‌گوید که تغییرسخت است؟متخصص تغییرات سازمانی جیم همرلینگ، معتقد است که هماهنگ کردن کار شما با دنیایی که دائما در حال تغییر است می‌تواند بجای خستگی، نیروبخش هم باشد. او پنج اصل ضروری را که بر مبنای در مقدم دانستن انسان است بر می‌شمارد، تا تغییرات سازمانی شرکت ها را تبدیل به فعالیتی قدرت بخش و انرژی زا برای همه کند.

 

(۲۷۰)