سخنرانی های تد؛ چرا کنجکاوی کلید علم و پزشکی است |فیلم

علم فرآیند یادگیری است که شامل آزمون، شکست و بازنگری است — و علم پزشکی مستثنی نیست. کوین جونز، پژوهشگر سرطان، برای ناشناخته‌های اساسی جراحی و درمان یک پاسخ ساده دارد: صداقت. جونز در یک سخنرانی اندیشمندانه درباره ماهیت دانش، نشان می دهد چگونه علم در بهترین حالت این است که دانشمندان چیزی را که هنوز نفهمیده اند متواضعانه بپذیرند.

(۴۳۳)


433
بازدیدها