سخنرانی های تد؛ پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ی فیزیک |فیلم

جیمز بکام با استفاده از بزرگ‌ترین دستگاه علمی که ساخته شده است یعنی برخورد دهنده‌ی بزرگ هادرونی «سرن»، به دنبال پاسخ‌هایی برای پرسش‌های مطرح مهم فیزیک است.

در این سخنرانی مفرح و قابل فهم درمورد چگونگی کارهای علمی، بکام ما را در جستجوی ذرات بنیادی کشف نشده (و توضیحی در مورد اسرار گرانش) به سفری درون ابعاد فراتر از سوم می‌برد و دلایلش را برای ادامه‌ی جستجوها بیان می‌کند.

(۶۳)