سخنرانی های تد؛ به کودکان خوب غذا بدهید | فیلم

چه انتظاری از یادگیری کودکانمان می‌توان داشت اگر گرسنه باشند و یا رژیم غذایی پر از قند و خالی از مواد مغذی داشته باشند؟ آشپز قدیمی کاخ سفید و سیاست گزار غذا، سم کاس در رابطه با نقش مدارس در تغذیه بدن کودکان به علاوه ذهن شان سخن می گوید.

(۵۷۶)