سخنرانی های تد؛ یک دوره‌ی آموزشی تابستانی |فیلم

در طول تابستان، کودکان محروم در آمریکا تقریبا آنچه را که در سه ماه ارزشمند تابستان ، نسبت به آنچه که در مدرسه یادگرفته اند فراموش میکنند.

کریم ابولناگا کارآفرین آموزشی و همیار TED می خواهد این پروسه خسران آموزشی را با استفاده از موعد طلایی تابستان به فرصت دستیابی برای پیشرفت و رشد بیشتر تبدیل نماید.

(۱۹)