سخنرانی های تد؛ فقر ضعف شخصیت نیست فقط ضعف مالی است |فیلم

روتگر برگمان: ایده ها میتوانند دنیا را تغیییر دهند. ایده برگمان تقسیم هزینه‌های دولت بین مردم به سهم مساوی است .

(در این سخنرانی از حد اقل کمک مالی نام برده میشود) درباره این ایده که بیش از ۵۰۰ سال پیش استفاده شده بوده و فقر رو از بین برده بیشتر بدانید. تصور کنید که این ایده میتواند چه میزان انرژی و استعداد رو آزاد می‌کند و ما رو ازفقر رهایی می‌دهد.

(۲۳۷)