سخنرانی های تد؛ ما نیازمند تصور آینده ای متفاوت هستیم |فیلم

آناب جین آینده را به زندگی می آورد، تجرباتی را خلق میکند که مردم میتوانند پتانسیل دنیایی که خلقش میکنیم را لمس کنند، ببینند و احساس کنند.

مثلا آیا ما دنیایی را میخواهیم که ماشین های هوشمند در خیابان های ما پرسه میزنند یا جایی را که ژنتیک موروثی مراقبت سلامت ماست؟ پروژه ی جین نشان میدهد که چرا جنگیدن برای دنیایی که میخواهیم ضروری است. نگاهی به این سخنرانی خیره کننده در مورد آینده های ممکن بیاندازید.

(۵۹۲)