سخنرانی های تد؛ پوشش شکری سلول ها | فیلم

سلولهای شما با شکرهایی پوشیده شده که اطلاعات را نگه می‌دارد و به زبان مخفی صحبت می‌کند. آنها قصد گفتن چه حرفی را دارند؟

گروه خونی شما یکی از آنهاست، و احتمالاً این که سرطان دارید. کارولین برتوزی زیست شیمیدان بر نحوه تعامل سلولهای سرطانی با (بعضی وقتها فریب دادن) سیستم ایمنی تحقیق می‌کند. درباره نحوه تشخیص سرطان و این که چطور داروهای مبارزه با سرطان می‌توانند به سیستم ایمنی شما در شکست سرطان کمک کنند بیشتر بیاموزیید.

(۲۴۵)