سخنرانی های تد؛ هیچ شرایطی همیشگی نیست |فیلم

بیماری واقعیت تلخ جهانی است ولی تلخ تر از آن درمان آن است که در دسترس همگی نیست. پزشک راج پانجابی یک چشم انداز جسورانه برای ارائه مراقبت های بهداشتی به همه،در همه جا دارد. با جایزه  TED 2017 ، پانجی یک آکادمی بهداشت عمومی ایجاد میکند که یک پلت فرم جهانی است که هدف آن مدرنیزه کردن کارکنان بهداشت جامعه است که مهارت های حیاتی را کسب می کنند

(۱۹)