سخنرانی های تد؛ تاثیرات گوشی تلفن همراه بر رفتارها |فیلم

صفحه نمایش ها و دستگاه های ما برای ما چه هستند؟

روانشناس Adam Alter می داند که چگونه صفحه نمایش زمان ما را از ما دور می کند. او میگوید چرا که تمام ساعت هایی که شما صرف تماشای گوشی های هوشمند، تبلت ها یا کامپیوتر خود می کنید ممکن است شما را ناراحت کند

(۳۸۱)