سخنرانی های تد؛ آنچه درباره اعتماد درک نمى‌‌کنیم | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. اعتماد رو به کاهش است، و ما نیاز به ساخت مجدد آن داریم. این همان پیشنهادى است که براى ساختن دنیایى بهتر به کرات مى‌‌شنویم… اما، اونورا اونیل فیلسوف مى‌‌گوید، ما واقعاً آنچه که پیشنهاد مى‌‌کنیم را نمى‌‌فهمیم.

او سوال را مطرح مى‌‌کند و با نشان دادن سه ایده رایج درباره اعتماد که به واقع گمراه شده‌‌اند.

(۱۰۴)