سخنرانی های تد؛ ارتباط ایده های ارزشمند در سرتاسر دنیا | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. ۲۴٫۰۰۰ ایده، چطور بنظر می آیند؟ “اریک برلو” اکولوژیست و “شان گورلی” فیزیکدان، با بکارگیری الگوریتم در کل آرشیو سخنرانی های TEDx، ما را به تماشای مهیج چگونگی ارتباط ایده ها در سرتاسر دنیا، دعوت می کنند.

(۲۰۷)