سخنرانی های تد؛ عکس هایی که چهره ای جدید از طوفان نشان می‌دهند | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد: در این ویدئو کامیل سیمن عکس های را نشان میدهد که از تعقیب طوفان های سهمگین به مدت ۵ سال گرفته است.

کامیل می گوید وقتی بچه بوده با پدر بزرگش روی زمین دراز کشیده و وی به کامیل می گفته: نگاه کن تو در آسمانی!

(۴۱)