سخنرانی های تد؛ چه چیز مغز انسان ویژه است | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. مغز انسان پیچیده است با در نظر گرفتن اندازه بدن ما، به طرز غریبی بزرگ است، برای وزنش مقدار قابل توجهی انرژی صرف می کند و قشر ضخیم شگفت آوری دارد. ولی: چرا؟ پژوهشگر مغز و اعصاب خانم سوزانا هرکولانو هوزل دست به کار می شود و ما را در این رمز و راز هدایت می کند. با درست کردن «سوپ مغز» او به نتیجه شگفت آوری می رسد.

(۲۸۲)