سخنرانی های تد؛ مشکل درد در اندامهای مصنوعی | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. چه چیزی دیوید سنگو را برای ایجاد یک عضو مصنوعی راحت تر به حرکت واداشت؟ او در سیرالئون بزرگ شد، و مردم بسیار زیادی که او دوستشان داشت در جنگ داخلی وحشیانه دچار قطع عضو شده بودند.

هنگامی که او متوجه شد افرادی که پروتز داشتند در واقع از پروتزها استفاد نمی کنند در جستجوی یافتن علت آن برآمد و برای حل این مشکل با تیمش در آزمایشگاه رسانه ای MIT شروع بکار کرد.

(۱۸۵)