چرا دمای بدن ٣٧ درجه است

چرا دمای بدن ٣٧ درجه است

(۲۸)