کارهایی که نشان می دهد شما فردی مضطرب هستید | فیلم

کارهایی که نشان می دهد شما فردی مضطرب هستید

اگر یکی از این رفتارها را انجام میدهید شما فردی مضطرب هستید و مدام استرس دارید.

(۷۸)