جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر

در مناطق روستایی هند، فقدان توالت، مشکل نفرت آور بزرگی را ایجاد می کند. کیفیت آب را پایین می آورد که یکی از علل اصلی بیماری ها در هند هستند، و دارای اثر نامتناسب منفی بر زنان دارد. جو مدیتا یک برنامه برای کمک به روستاییان برای کمک به خودشان ارایه می کند، با ایجاد سیستمی بهداشتی و حفظ آب پاکیزه که همکاری روستاییان را می طلبد ـــ مزایایی قابل توجهی که سیستم بهداشت، آموزش و حتی دولت از آن بهرمند می شوند.

(۳۲)