صحبت های پایانی اعضا تیم ها پس از پایان مسابقه | فیلم

صحبت های پایانی اعضای دو تیم خوشگلای بابا و برادران رجبی به جز گودرز را پس از پایان مسابقه ادابازی در مرحله نیمه نهایی بین این گروه ها مشاهده می کنید.

(۱۳۴)


134
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>