کری خوانی ۵ دقیقه ای گروه ها پیش از شروع مسابقه | فیلم

بر طبق قوانینی که در مرحله اول هم وجود داشت در این مرحله نیز گروه ها پیش از شروع مسابقه برای هم به مدت ۵ دقیقه کری خوانی می کنند و در پایان تماشاگران به آن ها رأی می دهند و گروهی که بیشترین رأی را کسب کند ۱ امتیاز می گیرد و آغاز کننده مرحله اول مسابقه می شود.

در این مرحله گروه برادران رجبی به جز گودرز توانستند رأی بیشتری کسب کنند.

(۵۵)


55
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>