کری خوانی برادران رجبی به جز گودرز و تیم ملی پانتومیم ایران | فیلم

قبل از اجرای مسابقه ادابازی بین گروه های شرکت کننده، طبق قوانین گروه ها برای هم کری خوانی می کنند و در پایان این کری خوانی ها تماشاگران به آن ها رأی می دهند و گروهی که رأی بیشتری بگیرد نشان دریافت کرده و مسابقه را آغاز می کند.

در این قسمت گروه تیم ملی پانتومیم ایران (مهرداد میناوند، حامد آهنگی) توانستند رأی بیشتری جمع کنند.

 

(۲۲۴)