کری خوانی برادران رجبی به جز گودرز و تیم ملی پانتومیم ایران | فیلم

قبل از اجرای مسابقه ادابازی بین گروه های شرکت کننده، طبق قوانین گروه ها برای هم کری خوانی می کنند و در پایان این کری خوانی ها تماشاگران به آن ها رأی می دهند و گروهی که رأی بیشتری بگیرد نشان دریافت کرده و مسابقه را آغاز می کند.

در این قسمت گروه تیم ملی پانتومیم ایران (مهرداد میناوند، حامد آهنگی) توانستند رأی بیشتری جمع کنند.

 

(۱۹۵)


195
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>