خاطره پیمان معادی از همبازی شدن با مورگان فریمن | فیلم

پیمان معادی با ذکر خاطره ای از مورگان فریمن گفت: «روز اولی که فریمن را دیدم، جلو رفتم و گفتم امروز روز به خصوصی برای من است که شما را می بینم اما او جواب داد آقای فریمن تا چند دقیقه دیگر می آید!

فکر کردم شوخی می کند اما وقتی برگشتم و مورگان فریمن را پشت سرم دیدم فهمیدم او بدلش است! آن قدر از همه نظر شبیه اش شده بود که امکان تشخیص شان از هم وجود نداشت.»

(۱۶۳)


163
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>