مرحله سوم ادابازی بین خوشگلای بابا و شاخدار دونتسک در مسابقه ادا بازی

مرحله سوم ( حدس نقاشی ) از مسابقه ادابازی بین گروه شاختار دونسک ( احسان کرمی و سام نوری ) و خوشگلای بابا ( بیژن و پژمان بنفشه خواه ) برگزار شد.

(۴۵۷)


457
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>