کری خوانی پلنگ های خسته و فرشته های مامانی پیش از شروع ادا بازی | فیلم

گروه پلنگ های خسته دانیال غفارزاده و شهریار خلدی به عنوان اولین تیم و رامبد جوان و نیما شعبان نژاد با عنوان گروه فرشتگان مامانی وارد استودیو شدند.

ابتدا مسابقه ادا بازی با کری خوانی دو گروه و آوازخوانی جوان و شعبان نژاد آغاز شد و با آرای تماشاگران اولین نشان را گروه فرشتگان مامانی کسب کردند.

دو گروه فرشتگان مامانی و پلنگ های خسته با حضور در گزارش پشت صحنه بازی ادابازی، به کری خوانی های مسابقه ادامه دادند و خمسه از مراحل مسابقه ادابازی و همچنین از قوانین برگزاری آن گفت.

(۲۸۰)


280
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>