ساخت مجسمه اتومبیل با گوشی های کهنه | فیلم

ساخت مجسمه اتومبیل با گوشی های کهنه

این فرد با خرید گوشی های کهنه بازیافتی در سرار جهان این مجسمه بزرگ و جالب اتومبیل را ساخته است.

(۱۷۷)