فیلم گیج کننده؛ ظاهر چیزها و وقایع آن چیزی که شما می بینید نیست

فیلم گیج کننده؛ ظاهر چیزها و وقایع آن چیزی که شما می بینید نیست

فیلم تفریحی و گیج کننده؛ یشتر وقتها ، ظاهر چیزها و وقایع آن چیزی که شما می بینید نیست، پس باید به پشت پرده ها نگریست. زود باور نبوده و تعصب نداشته باشید.

(۳۹۲)

دسته بندی : سرگرمی

392
بازدیدها