فیلم اسلوموشن تبدیل ذرت به پاپ کورن

فیلم اسلوموشن تبدیل ذرت به پاپ کورن

اسلوموشن تبدیل ذرت به پاپ کورن  رو در این ویدئو ببینید.بهتره بگیم ترکیدن ذرت!

(۹۳)