دختر نابغه سه ساله جدول مندلیف را حفظ است | فیلم

دختر نابغه سه ساله جدول مندلیف را حفظ است

دختر نابغه سه ساله آمریکایی که جدول تناوبی عناصر (جدول مندلیف) را از بر است و البته کشورها و رئیس جمهور هایشان را هم همینطور.

(۱۰۲۴)


1,024
بازدیدها