شوخی مهران مدیری با مجلس ختم در فضای مجازی | فیلم

مهران مدیری در بخش بعدی سراغ گروه های فضای مجازی رفت و گفت: اخیرا یک گروه در فضای مجازی دیدم به اسم شب هفت عمه اختر! یعنی به جای اینکه ختم بگیرند در گروه مجازی دور هم جمع شده و عکس خندان عمه اختر را گذاشته بودند، لینک گروه را هم گذاشته بودند که بقیه هم عضو شوند.

وی ادامه داد: پسر عمه اختر می گفت خودمان هم می توانستیم بقیه را عضو کنیم اما دوست نداشتیم حالت اجبار پیدا کند. هر کاربر جدیدی هم که می آمد، میزبان یک استیکر سیب و موز و یک تکه حلوا می فرستاد! بقیه هم استیکر گریه و خود زنی می گذاشتند.

کارگردان دورهمی اظهار کرد: یک نفر عکس لباس مشکی خودش را در گروه گذاشت، آنقدر از او پرسیده بودند چه پوشیده ای؟ او هم گفت خواستم بدانید که به خاطر عمه لباس مشکی پوشیدم

وی افزود: خلاصه همه از گروه بیرون آمدند و شبانه رفتند خانه یکدیگر و تا می توانستند به هم کرونا منتقل کردند.

(۱۲)