رو کردن اجناس عتیقه جناب خان برای فروش در خندوانه | فیلم

جناب خان در قسمتی از برنامه تعدادی از وسایل عتیقه که مربوط به دوره های مختلف تاریخی بود را رو کرد تا به کمک دکتر محمدرضا میر آن ها را بفروشد.

(۲۷۰)