درخواست رشیدپور در برنامه حالا خورشید از سران سه قوه و مسئولین | فیلم

رضا رشیدپور در برنامه جالا خورشید گفت: روسای محترم سه قوه چرا با مردم حرف نمی‌زنید؟

وی افزود: انبوه خبرهای بد روی سر مردم آوار است و سکوت کرده‌اید؛ لطفا با مردم تعامل بیشتری داشته باشید.

 

(۵۰)