راهنمایی های اشکان خطیبی برای سهیل غلامرضاپور پیش از اجرای استند آپ مرحله دوم | فیلم

سهیل غلامرضاپور از گروه اشکان خطیبی طبق قرعه کشی به عنوان نفر دومی انتخاب شد که می بایست به اجرای استندآپ می پرداخت و خطیبی صحبت هایی پیش از استندآپش با وی انجام داد.

(۴۱)