دور کردن شیطان به سبک هندی ها | فیلم

ویدیویی که به تازگی منتشر شده نشان از این دارد که در یکی از مناطق هند، زنان در مراسمی مذهبی از سوی یکی پیران قبیله به باد کتک گرفته می شوند تا ارواح شیطانی از جسمشان خارج شود .

(۸۷)


87
بازدیدها