مهارت فوق العاده یک راننده در پارک تریلی | فیلم

پارک کردن تریلی به دلیل بزرگ بودن این وسیله نقلیه با دشواری های زیادی همراه است. لحظه پارک کردن یک دستگاه تریلی در بین چند تریلی دیگر را از زاویه دید یک پهپاد مشاهده می کنید.

(۲۲۸)


228
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>