نمایش “قیمت” در مورد قدردانی از همسرش | فیلم

“آنی” همسر “قیمت” خیلی به او رسیدگی می کند اما “قیمت” قدردان زحمات او نیست.

(۲۶۰)