اقدام جالب شهروند دلسوز رشتی | فیلم

اقدام جالب شهروند دلسوز رشتی

این شهروند دلسوز و نوع دوست در حال ریختن آرد برای نشان دادن محل سرعتگیر در رشت است.

(۱۳۰)