چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم

ایزابل آلنده، یک نویسنده ای ۷۱ ساله است. بله، چند تا چین و چروک دارد- ولی دیدگاه فوق العاده ای هم دارد. در این سخنرانی بی پرده، که مخاطبین آن از سنین مختلف هستند، او از ترس های خود در حالی که پیر می شود گفته و برنامه خود برای ادامه زندگی عاشقانه را با بقیه در میان می گذارد.

(۸۸)